• dokumenty
 • plan lekcji3
 • wazne
 • kalendarz

 

pobrane                                     

 Szanowni Rodzice; Drodzy Uczniowie!

Trwa już rekrutacja na organizowane w szkole zajęcia dodatkowe w ramach projektu:  "Po  nitce do kłębka" - rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu Głównym celem reaalizowanego projektujest doskonalenie kompetencji kluczzowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, nauk matematyczno - przyrodniczych, kreatywności i innowacyjności. Z pozyskanych funduszy powstanie nowoczesna pracownia techniczna i gabinet logopedyczny. Doposażone zostaną klasopracownie: przyrodniczo - biologiczna i matematyczne. Zakupiona zostanie mobilna pracownia komputerowa dla uczniów klas IV - VIII oraz nowa pracownia komputerowa przeznaczona dla uczniów klas I - III. Modernizacji będzie poddana istniejaca już serwerownia. Szkoła pozyska liczne nowe, nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Już dzś zapraszamy na następujace zajęcia:

- Koło literacko - teatralne - opiekun Halina Spieczyńska;
- Zajęcia sportowe - Fitness - opiekun Agnieszka Kwiatkowska;
- Zajęcia techniczne " Młody technik" - opiekun Ewa Tereszczak
- Zajęcia gimnastyki korekcyjnej - opiekun Marta Romanowska;
- Koło przyrodniczo - doświadczalne - opiekun Anna Niewczas;
- Zajęcia sportowo - ogólnorozwojowe dla uczniów kl. I - III  - opiekun Małgorzata Bochenek, Marlena Wiśniewska;
- Zajęcia logopedyczne  - opiekun Joanna Jagiełło, Anna Wałdoch;
- Zajęcia dla dyslektyków - opiekun Katarzyna Kania, Sandra Undro

Już wkrótce zajęcia z doradztwa zawodowego oraz konsultacje psychologiczne.                                                                                                                

Szczegóły dotyczące zajęc można uzyskać u opiekunów zajęć oraz u koordynatora Ewy Pastusiak.     

Rodzic ucznia, który   będzie deklarował udział dziecka w wybranych zadaniach projektowych zobowiazany jest złożyć wymagany komplet dokumentów. Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły.

W ramach projektu swoją wiedzę poszerzać będą również pracownicy pedagogiczni. W czasie organizowanych warsztatów grono pedagogiczne będzie wzbogacać wiedzę, aby sprostać nowym wymaganiom jakie niesie reforma oświatowa oraz szybki rozwój technologii. Wielu nauczycieli pozyska nowe kwalifikacje z zakresu  : tyflopedagogiki, socjologii i rewalidacji.
Wdrożenie projektu to kolejny duży krok w kierunku nowoczesnej szkoły na miare XXI wieku. 
                                                                                                                                 

 pobrane

Po nitce do kłębka - rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu

pobrane

Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Po nitce do kłębka – rozwój kształcenia podstawowego z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Wałczu".
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa RPZP.08.00.00 „Edukacja", Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych.
 
Wartość projektu: 450 000,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 334 529,97 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.08.2017 r. - 30.06.2019 r.
 
Celem projektu jest: podniesienie kompetencji kluczowych uczniów uczęszczających do poruszania się na rynku pracy oraz posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.
 
Głównymi rezultatami projektu planowanymi do osiągnięcia są:
 1. Nabycie kompetencji kluczowych po zakończeniu realizacji programu przez 200 uczniów.
 2. Uzyskanie kwalifikacji i nabycie kompetencji po zakończeniu programu przez 15 nauczycieli.
 3. Doposażenie pracowni przedmiotowych i wykorzystywanie tego doposażenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu.
Wsparciem projektowym zostanie objętych 669 uczniów, zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu oraz 20 zatrudnionych w szkole nauczycieli.
 
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
 
1) Zajęcia dodatkowe dla uczniów:
 1. Z doradztwa edukacyjno – zawodowego.
 2. Logopedyczne.
 3. Dla uczniów z opiniami o dysleksji.
 4. Sportowo- ogólnorozwojowe.
 5. Z gimnastyki korekcyjnej.
 6. Taneczne.
 7. Rozwijające zainteresowania: szachy, koło literacko – dziennikarskie, fotograficzne, teatralne.
 8. Konsultacje psychologa.

2) Szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla nauczycieli.

3) Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do pracy z uczniem oraz sprzęt multimedialny.

4) Wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt i oprogramowanie multimedialne z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz zakup komputerów i modernizacja serwerowni.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie  - TUTAJ>>>

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - TUTAJ>>>