W ramach zmiany ustroju szkolnego od roku szkolnego 2017/2018 wprowadzona została  trzyletnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia odbywa się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do tego typu szkoły są zawodami jednokwalifikacyjnymi, a część z nich ma  kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwenci branżowej szkoły I stopnia  mogą kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego.

Uczniowie branżowej szkoły I stopniabędą przystępować do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. W branżowej szkole I stopnia zachowane będą dotychczasowe klasy wielozawodowe.

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopniaw 2020 roku, dlatego też aby umożliwić im kontynuację nauki w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, zakłada się utworzenie od roku szkolnego 2020/2021 dwuletniej branżowej szkoły II stopnia. Szkoła ta również będzie szkołą dla młodzieży.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, dla których nie jest przewidziane kształcenie w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zakłada się, że w zawodach kształconych na poziomie technikum będą wyodrębnione maksymalnie dwiekwalifikacje.

Do branżowej szkoły II stopnia będą przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcili się w zawodzie, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodunauczanego w danej branżowej szkole II stopnia.

Ukończenie branżowej szkoły II stopniaumożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego.

Absolwent branżowej szkoły II stopniabędzie mógł przystąpić do maturyna poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka obcego.

Uczniowie kończący branżową szkołę II stopniabędą mogli ubiegać się o miejsce na dowolnym kierunku studiów.